A pálinkafőzés szabadsága a 2015. évben is megilleti a magánszemélyeket, annak gyakorlása azonban továbbra is csak a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben leírt szabályok szerint lehetséges.

Jogszabályi háttér
PálinkafőzésA Jövedéki adó törvény (Jöt.) 63. §-ának 11. és 12. pontjai határozzák meg a magánfőzés, illetve a magánfőző fogalmát.
A Jöt. 67/A §-a pedig előírja a magánfőzésre, más szóval a házipálinka-főzésre vonatkozó bejelentési és bevallási szabályokat, továbbá azt, hogy a főzött pálinka milyen módon használható fel.
Az önkormányzati adóhatóság adóztatási hatásköréről a Jöt. 5. §-ának (9) bekezdése, a bevétel jogosultjáról (amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzat) pedig a Jöt. 3. §-ának (3) bekezdése rendelkezik.
Az adó mértékét a Jöt. 64. §-ának (6) bekezdése rögzíti. Január 1-jétől jelentősen változtak a magánfőzésre vonatkozó adózási szabályok.
A főzésre használt berendezést be kell jelenteni és a bevallást kell benyújtani a magánfőzésről.
A pálinkafőzés után fizetendő adó helyi adónak számít és önkormányzati adónak minősül. Helyi adónak minősül, de az önkormányzatok nem dönthetnek, hogy bevezetik-e ezt az adót, vagy nem. Bevezetése kötelező érvényű.

Az önkormányzati adóhatósághoz benyújtandó bejelentési, továbbá az adóbevallási nyomtatványt a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 11., illetve 12. melléklete tartalmazza. A helyi önkormányzatnál beszerezhető

Magánfőző fogalma:
–         csak az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy lehet, aki
–         saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és
–         párlat készítésére alkalmas saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik

Magánfőzés fogalma:
– a magánfőző lakóhelyén és/vagy gyümölcsösében
– legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen,
– évente legfeljebb 50 liter 866 térfogatszázalékos etil- alkoholtartalmú párlatot (86 fokos pálinkát), vagy legfeljebb ezzel megegyező mennyiségű etil- alkoholt tartalmazó nagyobb párlatmennyiséget kell érteni. Például az 50 fokos pálinkából 86 liter mennyiség készíthető.
A fenti – főzésre és főzőre vonatkozó – feltételeknek együttesen kell teljesülnie.

Törvénysértésnek számít például:

  1. a vásárolt gyümölcsből való párlatkészítés
  2. az évente készített párlat mennyisége az 50 litert (vagy 86 fokosnál alacsonyabb alkoholtartalmú ital esetén ettől arányosabb nagyobb mennyiséget) meghaladja
  3. nem saját tulajdonú berendezéssel történik a pálinkafőzés.
  4. a berendezés nem felel meg az előírásoknak

Mit kell bejelenteni és meddig?
A 2015. január 1-jétől hatályos Jöt. módosítás értelmében a magánfőző a desztillálóberendezés beszerzését köteles bejelenteni a beszerzést (vásárlást) követő 15 napon belül a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentési kötelem vonatkozik arra a berendezésre is, amelynek a magánfőző 2015. január 1-jét megelőzően már tulajdonosa volt. Ez utóbbi esetben a bejelentést 2015. január 15-ig kellett volna megtenni.

Bejelentési kötelezettség elmulasztása

Ha a berendezést még nem jelentették be, akkor elvileg az önkormányzati adóhatóság bírságot szabhat ki. Vélhetően nagyobb szigorral jár el azonban akkor, ha a bejelentési kötelezettség elmulasztását ő tárja fel, vagy a jövedéki hatóság (a vámhatóság), ha egy nem bejelentett készüléken való főzésre bukkan (például egy jóakaró jelzése alapján). Mindenképp célszerű tehát a tavaly vagy még korábban beszerzett pálinkafőző berendezést akár késedelmesen, ez év január 15-ét követően bejelenteni.

Vásárlási bizonylat megőrzésének kötelezettsége

Külön szabály, hogy a magánfőző köteles megőrizni a desztillálóberendezés megszerzésének jogszerűségét igazoló iratot és egy ellenőrzés esetén azt bemutatni. Ez az irat lehet a vásárlásról szóló számla, nyugta, más magánszemélytől való vásárlás esetén az adás-vételi szerződés, vagy irat arról, hogy szóban kötött szerződés alapján jutott a magánszemély a berendezéshez.

A bejelentés tartalmazza:
A magánfőző természetes azonosító adatait, lakcímét, elérhetőségi adatait, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, helyrajzi számát, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. Több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonostárs adatát fel kell tüntetni.

Mit és mikor kell bevallani, megfizetni ?
A magánfőzőnek tárgyévet, azaz a magánfőzés évét követő év január 15-éig a magánfőzött párlat utáni adóbevallási és fizetési kötelezettségét a lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság számára kell teljesítenie. Adót bevallani és fizetni először 2016. január 15-ig kell, mégpedig a 2015-ben előállított párlat után.

 

Adó mértéke:

A magánfőzésben előállított párlat adója – függetlenül a főzött mennyiségtől – átalányjelleggel évi ezer forint.
Ha a magánfőző 2015. évben nem főzött párlatot, akkor nem kell adót bevallani és fizetni, azonban – desztilláló berendezés tulajdonlása esetén – a bejelentési kötelezettség az adott évben pálinkát nem főző személyre is vonatkozik.

Mit lehet tenni a lefőzött párlattal?
Nyilván lehetséges annak elfogyasztása, akár baráti, ismerősi körben, mégpedig a főző lakóhelyén vagy a főzés helyszínén. A lefőzött párlatot lehet tárolni és birtokolni, illetve lehetséges pálinkaversenyre is elszállítani. Ez utóbbi esetben az önkormányzati adóhatóságtól kell igazolást kérni a párlat legális eredetéről, azaz arról, hogy a főzés bejelentett készüléken történt és az adót a párlat után megfizették.

A pálinkát kizárólag alkoholtermék adóraktár számára lehet értékesíteni, azaz olyan szervezet számára, amelyik alkoholtermék-adóraktári engedéllyel rendelkezik. Ilyen célú eladás esetén szintén az önkormányzati adóhatóságtól kell igazolást kérni a pálinka eredetéről.

Mi a teendő, ha 50 liternél többet főztem?
Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. A bejelentést legalább 3 munkanappal a megsemmisítési eljárást megelőzően kell megtenni. A megsemmisítés csak a vámhatóság kifejezett hozzájárulása esetén kezdhető meg. A megsemmisítés a vámhatóság részvételének hiányában kizárólag a vámhatóság erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása eseten végezhető el.

A megsemmisítés bejelentésre a vámhatóság által rendszeresített formanyomtatvány szolgál, mely a letölthető a NAV honlapjáról (a nyomtatványon kell javaslatot tenni a megsemmisítés módjára is). E nyomtatványt kell kitölteni és lehetőség szerint legalább 3 munkanappal a tervezett megsemmisítési időpont előtt beérkezően (postai úton, faxon vagy elektronikus úton) eljuttatni a párlat megsemmisítésének helye szerinti jövedéki szervhez, annak érdekében, hogy a megsemmisítéshez szükséges egyeztetés lefolytatható legyen. (http://www.nav.gov.hu/data/cms356061/Bejelentes_nyomtatvany.pdf)

Mely hatóság jár el a pálinkafőzés adóztatás kapcsán?
A magánfőzés utáni adóztatási feladatok megoszlanak az önkormányzati adóhatóság és a jövedéki adóügyben egyébként illetékes vámhatóság (NAV) között.

Önkormányzati feladatok

A desztillálóberendezés bejelentésével, a bejelentés elmulasztásával, az adó bevallásával, a bevallás elmulasztásával, az adó megfizetésével és a megfizetés elmulasztásával, késedelmével összefüggő feladatokat a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság látja el.

NAV feladatai
A magánfőzés jogszabályszerűségének ellenőrzése, a lefőzött többletmennyiség megsemmisítésével kapcsolatos feladatok ellátása, az illegális főzés szankcionálása a NAV feladata.

 

dr Tódor Krisztina
adószakértő
iroda@tamaszado.hu