A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, a rendelkezés az adóról (adó-felajánlás) intézménye egy, az eddigiektől eltérő módon biztosít lehetőséget a társasági adóalanyok számára a sport és a kultúra támogatására. Az új szabályokat első alkalommal a 2015. adóévre vonatkozóan lehet alkalmazni.

Társasági adó támogatásraElőnye, hogy az adó felhasználása a felajánlás révén célzott, nem veszik el a „nagyzsebben”.

Az adózó a társasági adó előleg-fizetési, adóelőleg-kiegészítési és adófizetési kötelezettségének az általános szabályok szerint tesz eleget, az említett fizetési kötelezettségek teljesítése alól a rendelkező nyilatkozat(ok) megtétele esetén sem mentesül.

Az alábbi kedvezményezett célokra tehet felajánlást:

a.) filmalkotás támogatására,

b.) előadó-művészeti szervezet támogatására,

c.) látvány-csapatsport támogatására (jogcímenkénti részletezésben).

Felajánlás történhet bármely kedvezményezett célra (az egyes kedvezményezett célok között megosztva is), továbbá – látvány-csapatsport támogatására történő felajánlás esetén – a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés szerinti támogatási jogcímek között megosztva is lehet rendelkezni.

Az adózó a kedvezményezett célra történő felajánlásáért a kedvezményezett szervezet részéről ellenszolgáltatásra nem jogosult.

Felajánlás menete:

1. Igazolás

A felajánlás alapján teljesített átutaláshoz szükséges, hogy az adózó rendelkezzen a kedvezményezett célhoz kapcsolódóan kiállított igazolással és annak egy példányát az adóhatóságnak megküldje.

Az igazolást
a.) filmalkotás támogatása esetén az adózó és a kedvezményezett szervezet [ide nem értve a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.-t (MNF Zrt.)] együttes kérelmére a mozgókép-szakmai hatóság [Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH)],

b.)előadó-művészeti szervezet támogatása esetén az adózó és az előadó-művészeti szervezet együttes kérelmére az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv [Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda (NKA Igazgatósága)],

c.) látvány-csapatsport támogatása esetén

  • ha a támogatás kedvezményezettje az országos sportági szakszövetség, vagy a Magyar Olimpiai Bizottság [MOB], akkor az adózó és a kedvezményezett együttes kérelmére a sportpolitikáért felelős miniszter,
  • ha a támogatás kedvezményezettje amatőr sportszervezet (ideértve a sportiskolát is), vagy hivatásos sportszervezet, vagy látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, akkor az adózó és a kedvezményezett együttes kérelmére az országos sportági szakszövetség állítja ki a rá irányadó szabályok szerint.

 

2. A rendelkező nyilatkozat megtétele és a felajánlás mértéke

Az adózónak nyilatkozattételre három ütemben van lehetősége:

  • az adóelőleg terhére, maximum 50%-t lehet felajánlani
  • az adóelőleg-kiegészítés, maximum az éves adó 80%-ig
  • az adó tekintetében, ha a felajánlott összeg nem éri el a fizetendő adó 80%-t.

 

Az adóelőleg-kiegészítés, illetve a társasági adó terhére történő felajánlás érvényességének feltétele, hogy az adózónak ezen nyilatkozat(ok) megtétele időpontjában ne legyen 100 ezer forintot meghaladó összegű az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása, az adóhatóság a szükséges igazolásokat kézhez kapja, az adózó benyújtotta a 15RENDNY, és a bevallásokat (01-es bevallás, ’29-es bevallás) és befizette határidőben az adót.

A látvány-csapatsport támogatása esetén a felajánlás menete kiegészül, a felajánláson felül, az összeg 12,5%-át kiegészítő sportfejlesztési támogatásként adja az adózó.

Jóváírás az adózó adófolyószámláján

Az adózót a felajánlott és az adóhatóság által átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg. A látvány-csapatsport támogatása esetén azonban az adózó nem jogosult jóváírásra a kiegészítő sportfejlesztési támogatás miatt.

A jóváírás összege:

  • az adóelőleg-felajánlás és adóelőleg-kiegészítésre tekintettel átutalt felajánlás összegének 7,5 százaléka, de legfeljebb az éves fizetendő adó 80 százalékának 7,5 százaléka,
  • az éves adó terhére tett felajánlás átutalt összegének 2,5 százaléka, de legfeljebb az éves fizetendő adó 80 százalékának 2,5 százaléka.

A jóváírás napja az éves adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napja, azaz első alkalommal 2016. július 1.. A jóváírásra akként kerül sor, hogy annak összegét az adóhatóság az adózó társasági adófolyószámláján külön csökkentő tételként kimutatja. Az adózó a jóváírás összegét – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint – egyéb bevételként számolja el, amellyel a társasági adó alap megállapítása során – a bevételként történő elszámolás adóévében – az adózás előtti eredményét csökkenti.

 

dr Tódor Krisztina
adószakértő
iroda@tamaszado.hu